Шакта Прамода 

Sakta Pramoda

Чиннамаста-тантра.

Оцифровка текста под редакцией Raudri Vidyadhari 

Возможно представление текста на Деванагари 

с использованием программы Itranslator2003

 

 1. atha  Chinnamastaadhyaanam

   pratyaalIDhapadaaM sadaiva dadhatI~nChinnaM shirakartR^ikaandigvastraaM svakabandhashoNitasudhaadhaaraampibantImmudaa . naagabaddhashiromaNintri- nayanaaM hR^idyutpalaala~NkR^itaM ratyaasaktamanobhavopariddaDhaandhyaayejjava- sannibhaam // daxe caatisitaavimuktacikuraakartrIntathaa khapparaM hastaabhyaandadhatI rajoguNabhavaa naamnaapi saa varNinI . devyaa- shChinnakavandhata patadasR^igdhaaraampibantI mudaa naagaabaddhashiromaNi- rmmanuvidaa dhyeyaa sadaa saa suraiH // pratyaalIDhapadaa kabandhavigala- draktampibantI mudaa saiShaa yaa pralaye samastabhuvanaM bhoktuM xamaa taamasI . shaktiH saapi paraatparaa bhagavati naamna paraa DaakinI dhyeyaa dhyaanaparaiH sadaa savinayaM bhakteShTabhuutipradaa //

  atha yantrodghaaraH

 2.  trikoeNa.N vvinyasesodaadau tanmadhye maNDalatrayam // tanmadhye vinyasedyonindvaaratrayasamanvitaam // bahiraShTadalampadmambhuubimbatritaya- mpunaH // kuurccaboja.N llikhenmadhye trikone phaTsamanvitam //

  atha mantrodghaaraH

  laxmI prathamabIje.asti lajjaabIje manobhavaH //tR^itIye- .asminsadaa devI mahaapaatakanaashinI // caturthe tu gunaatItaa mukti- vidyaapradaayikaa // vakaare varuNaH saaxaajjakaare tu suraadhipaH // rephe hutaashano devo vakaare vasudhaadhipaH//aikaare tripuraadevI rephe tripurasundaro // trailokyavajayaa devo sadaivakaarasaMsthitaa// cakraare candramaa devo nakaare hi vinaayakaH// iikaare kamalaa saaxaadyakaare ca sarasvatI //maayaayugme sadaa devI prakR^ityaa saha sa~Ngataa// vaikharI caiva phaTakaare svaakaare kusumaayudhaH // haakaare ca ratistiShTedevaM mantrasamucceye//

  atha mantraH

  shrIMhrIMklIMaiMvajravairocanIyehuMhuMphaTasvaahaa //

  atha puujaavidhiH

  praata kR^ityaadika~NkR^itvaa mantraacamana~Nkuryyaat // yathaa // laxmImaayaakuurccabIjaistribhi potvaambusaadhakaH // vaagbhavenoShThau sammR^ijya maayaamyaantu dvirunmR^ijet// kuurccena xaalayetpaaNI ebhi- rmmantraishca vinyaset // shrImaayaakuurccavaakkaamatripuTaabhagavarNNakaiH // kaamakalaa~Nkushaamyaa~nca baktranaasaxikarNNakaan // naabhihR^inmastaka- ~ncaaMsau spR^iShTvaa shambhurbbhavetxaNaat// aacamyaiva~nChinnamasta.N vvatsa- raattaamprapashyati // tata praaNaayaamanta.N vvidhaaya ShoDhaanyaasa- ~Nkuryaat // mantraShoDhaantata kuryatrailokyavashakaariNIm// shrIbaalaa- tripuTaayoni-praasaadapraaNavaistathaa // kaalIvadhva~NkushaiH kaamakalaa- kuurccastrakaiH kramaat // ShoDashI manuvarNNaishca pR^ithagaShThaaDa shaaxarI // ebhirbbIjairmmatR^ikaarNNaa.N sveShu sthaaneShu vinyaset//eShaa brahmasvaruupaa hi bIjaShoDhaa prakIrtitaa // asyaaH saMnyasanaatsarvve vajradehaa bhavanti hi //sarvvaishvaryayutaaste hi jovanmuktaa dashaabdataH//tataH R^ivyaadinyaasaH//asya mantrasya bhairava R^iShiH samnatchandaH Chinna- mastaa devata huuMkaarahvayaM bojaM svaahaa shaktirabhoShTaarthasiddhaye vini- yogaH. yathaa //shirasiM bhairavaR^iShayenamaH. mukhesamraaTChandasenamaH. hR^idi cChinnamastaadevataayainamaH guhye huMhuMbIjaayanamaH paadayeH svaahaa- shaktayenamaH // tata karaa~Nganyaasau . oM aaMkha~NgaayahR^idayaayasvaahaa iti kanIyasyeH . oMiiMsukhaDgaayashirasesvaahaa itipavitraa~NgulyeH . oMuu.Nsuvajraayashikhaayaisvaahaa itimadhyamayoH . oMaiMpaashaayakavacaaya- svaahaa ititarjjanyoH. oMauMa~Nkushaayanetratrayaayasvaahaa itya~NguShThayoH. oMaH suraxaaraxaasuraxaayaastraayaphaT itikaratalakarapr^iShThayoH evaM hR^idayaadiShu // taduktambhairavatantre // ucceratpuurvvamaakaarambindulaa- ~nChitamastakam // khaDgaaya hR^idayaayeti svaahaa yukta~NkanIyasi // iikaara~nca tato devi candrakoTisamaprabham // mukha~Ngaaya tato vaacyaM shirase tadanantaram // svaahaayuktantato vaacyaampavitraa~Ngulisa.Nyyutam // oMkaara~nca tato vaacyambindulaa~nChitamastakam // suvajraaya tato vaacyaM shikhaayai tadanantaram // svaahaantammadhyamaayaa~nca vinyasettada- nantaram // maantraandvaadashikaandevIM vvinyasecca tataH param // paashaa- yeti samuccaaryya pravadetkavacaaya ca // svaahaanta.N vvinyasenmantra- ntarjjanyaantadanantaram // oMkaara~nca tato devi caa~Nkushantadanantaram // netratrayaayasvaahaantama~NguShThe karayo dvayoH // akaara~nca visarggaantaM suraxaaraxasa.Nyyutam // aHsuraxaayasa.Nyyuktamastraayeti tataH param // ShaDaxarasamaayukta.N vvinyasetkarayordvayoH // hR^idi muurdhina shikhaayaa~nca kavace netramaNDale // yaavadastra~ncaturhixu vididaxu ca yathaakramam // trishaktitantre bhairavavaakyam // uccaretpraNavampuurvvamakaarambindu- sa.Nyutam // ityaadivaakyaat karaa~NgeShu praNavasaMvalito nyaasaH // tato muulena mastakaadipaadaparyantampaadaadimastakaparyyanta.N vvaaratrayannyasvet // tato dhyaanam // svanaabhau nIrajandhyaayedardarddhaM vvikasitaM sitam // tatpadmakoshamadhye tu maNDala~ncaNDarociShaH // japaakusumasa~NkaashaM rakta- bandhakasannibham // rajaHsacvatamorekhaa-yonimaNDalamaNDitam // madhye tu taammahaadevIM suuryakoTisamaprabhaam // Chinnamastaa~Nkare vame dhaara- yantIM svamastakam // prasaaritamusrIndevI.N llelihaanaagrajihvikaam // pibantIM raudhirIndhaarannijakaNThavinirggataam // vikIrNNakeshapaashaa~nca naanaapuShpasamanvitaam // daxiNe ca kare kartrImmuNDamaalaavibhuuShi- taam // digambaraammahaaghoraampraatyaalIDhapade sthitaam // asthimaalaa- dharaandevInnaagayaGYopavItinIm // ratikaamopariShThaa~nca savaa bhyaayanti mantriNaH // sadaa ShoDashavarShIyaampInonnatapayodharaam // viparIta- rataasaktau dhyaayedratimanobhavau // DaakinIvarNinIyukta.N vvaamadaxiNa- yogataH // devIgalocChaladraktadhaaraapaanamprakurvvatIm // varNNinI- llohitaaM saimyaammuktakeshIndigambaraam // kapaalakartR^ikaahastaa.N vvaama- daxiNayogataH // naagayaGYopavIataaDhayaa~njvalattejomayIamiva // pratyaa- lIDhapadaa.N vvidyaannaanaala~NkaarabhuuShitaam // sadaa dvaadashavarShIyaamasthi- maalaavithuuShitaam // DaakinI.N vvaamapaarshvI tu kalpasuuryyaanalopamaam // vidyujjaTaantrinayanaandantapa~NiktabalaakinIm // daMshTrakaraalavadanaa myInonnatapayodharaam // mahaadevImmahaaghoraammuktakeshIndigambaraam // lolihaanamahaajihvaammuNDamaalaavibhuuShitaam // kapaalakartR^ikaahastaa.N vyaamadaxiNayogataH // devI~NgalocChaladraktadhaaraapaanamprakurvvatIm // karasthitakapaalena bhIShaNenaatibhIShaNaam // aabhyaanniShevamaaNaantaa- ndhyaayeddevIM vvicaxaNaH // dhyanasyaavashyakatvamaaha tantre . pracaNDa- caNDikaamevamaadhyaatvaa yastu puujayet // sadyastasya shirashChittvaa devI pibati shoNitam // pibati tena mukheneti sheShaH . tathaa ca . svamastakaM sakharpparaM raktadhaaraabhipuuritam // lalajjihvammahaabhImandhR^ita.N vvaamabhuje tathaa // iti bhairavatantre . tatraiva . sita~Nkuryyaddalampuurvva- maagneyaM raktavarNakam // yaamyaDkR^iShNamata pItaM shuklaM raktaM sitaa- sitam // tata pItaamprakurvvIta karNNikaantasya madhyagaam // tanmadhye tu prakurvvIta maNDala~ncaNDarociShaH // rajaHsattvatamorekhaa raktaa shukla.asitaa kramaat // maayaayugmantato nyasya ShaDaxarasama- nvitam // baahyantasya ca cakrasya kuryyaatpraakaaraveShTitam // puurvva raktantata kR^iShNaM sitampIta.N yyathaakramam // caturdvaarasamaayukta- DxetrapaalairadhiShThitam // ityasyaa puujaayantram // yathaa vaa // trikoNa.N vvinyasedaadau tanmadhye maNDalatrayam // tanmadhye vinyase- dyonindvaaratrayasamanvitaam // bahiraShTadalampadmambhuubimbatritayampunaH // kuurccabIja.N llikhenmadhye trikoNe phaTsamanvitam // yadvaa etaddhaya- nokta.N yyatram // tathaaca . apara~nca pravaxyaami shR^iNu devi yathaa- kramam // svanaabhau nIrajaM dhyaayedbhaanumaNDalasannibham // yonicakra- samaayukta~NguNtritayasaMGYitam // tatra madhye mahaadevI~nCinnamastaaM smaredyatiH // pradIpakalikaakaaraa-madvitIyavyavasthitaam // yoni- mudraasamaayuktaaM hR^idayasthitalocanaam // dhyeyametadyatInaa~nca gR^ihasthaa- naannishaamaya // yathaa . antare svasharIrasya naabhinIrajasa~Ngataam // nirllepaannirgguNaaM suuxmaambaalacandrasamaprabhaam // samaadhimaatragamyaaM tu guNatitayaveShTitaam // kalaatItaa~NguNaatitaammuktimaatrapradaayinIm // evandhyaatvaa maanasaiH sampuujya taariNIvacCha~Nkhasthaapana~Nkuryyaat // tata pIThapuujaa // aadhaarashaktayenamaH prakR^itayenamaH kuurmmaayaa 0 anantaayaa 0 pR^ithivyai 0 xIrasamudraaya 0 ratnadvIpaaya 0 kalpavR^ixaaya 0 tadadhaH svarNasihaasanaaya 0 aanandakandaaya 0 sambilvalaaya 0 sarvva- tattvaatmakapadmaaya 0 saMsacvaaya 0 raMrajase 0 taMtamase 0 aa.Naatmane 0 aMantaraatmane 0 paMparaatmane 0 hrIMGYaanaatmanenamaH . padmamadhye rati- kaamaarttaa . bhauravamate tu . aadhaarashakti~Nkuurmmantu naagaraajamata param // padmanaala~nca padma~nca puujayenmantravinnaraH // maNDala~ncaturasrantu rajassattvantamastathaa // ratikaamau ca sampuujya shaktipuujaaM samaacaret // ratikaamopari vajravairocanIye dehi 2, ehi 2, gR^ihNa 2, mama siddhindehi 2, mama shatruun maaraya 2, karaalike huu.N phaTsvaahaa iti piThamantrassarvatra praNavaadinamontena puujayet // punardhyaatvaa- .a.avaahayet sarvvasiddhivarNNanIye sarvvasiddhiDaakinIye vajravairocanIye ihaavaha aavaha // punastanmantramuccaaryya ihatiShTha 2, iha sannidhehi, iha sannirudhyasva ityanenaavaahya AUMaa.NhrIMkrIMhaMsaH ityanena praaNapratiShThaaM kR^itvaa . AUMaaMShaDa~NgaayahR^idayaayasvaahaa // ityaadinaa ShaDaa~Nga.N vvinyasya yathaashakti puujaa~NkR^itvaa balindadyaat . tathaa . vajravairocanIye dehi 2, ehi 2, gR^ihNa 2, balimmama siddhindehi 2, mama shatruu- nmaaraya maaraya, karaalike huu.NpaTsvaahaa // 2 itimantreNa tato sevyaa daxiNe AUMvarNNinyainamaH vaame AUMDaakinyai 0 // tato devya~Nge ShaDa~NgaM sampuujya daxiNe AUMsha~NakhanidhayenamaH, vaame AUMpadmanidhayenamaH, puurvaadidixu laxmIM lajjaammaayaa.N vvaaNI~nca puujayet . vidixu brahmaviShNurudreshvaraan, madhye sadaashivaaM, sarvatra praNavaadinamontena puujayet . tata pa~ncapuShpaa~njalIndatvaa aavaraNaanpuujayet // aagnIshaasuravaayuShu madhye dixu ca AUMaa.Nkha~NgaayahR^idayaayasvaahaa ityaa- dinaa ShaDa~Ngaani sampuujya aShTapatreShu puurvaadikrameNa AUMhriMkaalyainamaH evaM varNinyai 0 Daakinyai 0 bhairavyai 0 mahaabhairavyai 0 indraxyai 0 pi~Ngaaxyai 0 saMhaariNyai 0 . sarvvatra praNavaadinamontena puujayet . yathaa ekaannaamaabhidhaa~NkaalI.N vvarNinINDaakinIntathaa // bhairavI~nca mahaapurvaambhairavIntadanantaram // indraaxI~nca sapi~NgaaxIntataH saMhaara- kaariNIm // puurvaadike dale puujyaaH shaktayashca yathaakramam // praNavaadinamontena lajjaabijaM samuccaran // padmamadhye huu.Nhuu.NphaTnamaH svaahaanamaH devyaa daxiNe samraaTChandasenamaH, devyaa uttare sarva- varNNebhyonamaH, punarddaxiNe AUMbIjashaktibhyaannamaH . padmaagreShu puurvva- dikrameNa braahmayai 0 maaheshavaryyai 0 vaiShNavyai 0 vaaraahyai 0 indraaNyai 0 caamuNDaayai 0 mahaalaxmyai 0 sarvatra praNavaadinamontena puujayet . tatashcaturddixu dvaareShu AUMkaraalaayanamaH vikaraalaayanamaH . evam aati- karaalaaya 0 mahaakaraalaaya 0 // yathaa bhairavIye . puurvadvaare karaala~nca vikaraala~nca daxiNe // pashcime.atikaraala~nca mahaakaraalamuttare // tato dhuupaadivisarjjanaanta~Nkarmma samaapayet . visarjjane tvaya.N vvisheShaH . saMhaaramudraampradarshya a~njalaavaaropya vaamanaasaapuTena . yonimudraa- samaaruuDhaampradIpakalikojjvalaam // kR^iShNapaxe vidhumiva krameNa xINa- taa~Ngataam // imammantraM samuccaaryya caNDarashminniveshayet // uttare shikhareityaadi . asya purashcaraNaM laxajapaH siddhavidyaatvaat . bali- daane tu bhairavIye . raatrau bali pradaatavyo matsyamaaMsasuraadibhiH // athavaa madhupaanaadyairmmadhurai rvvibhavakramaiH // mantrastu . uccaretpraNa- vampurva sarvasiddhiprade.anvitam // varNNinIye tato vaacyaM sarvva- siddhiprade tataH // DaakinIye tato vaacyandevInaama tata param // ehyehIti tato vaacyamimambalimanantaram // gR^ihNa gR^ihNa tata proktvaa mama siddhimanantaram // dehi dehIti maayaa ca tata phaT- svaahayaa yutaH // balimantraH samaakhyaata puujito.ayaM sureshvari // iti puujaa //

  atha stotram

  iishvara uvaaca // stavaraajamah.N vvande vairocanyaaH shubhapradam // naabhaushubhraaravindantadupari vilasanmaNDala~ncaNDarashmeH saMsaarasyekasaaraa- ntribhuvanajananIndharmakaamaartthadaatrIm . tasminmaadhye tribhaage tritaya- tanudharaa~nChinnamastaaprashastaantaa.N vvande ChinnamastaaM shamanabhayaharaa.N yyoginI.N yyogamudraam // 1 // naabhau shuddhasarojavaktravilasad- bandhuukapuShpaaruNambhaasvadbhaaskaramaNDalantadudare tadyonicakrammahat // tanmadhye viparItamaithunaratapradyumnasatkaaminIpR^iShThasthaantaruNaarkakoTi- vilasattejaHsvaruupaambhaje // 2 // vaame Chinnashiredharaantaditare paaNau mahatkarttR^ikaampratyaalIDhapadaandigantavasanaamunmuktakeshavrajaam // ChinnaatmIyashirassamucChaladasR^igdhaaraampibantImparaambaalaadityasama- prakaashavilasannetratrayodbhaasinIm // 3 // vaamaadanyatra naalambahu gahanagaladraktadhaaraabhiruccairggaayantImasthibhuuShaa~NkarakamalalasatkarttR^ikaa- mugraruupaam // raktaamaaraktakeshImapagatavasanaa.N vvarNNinImaatmashakti- mpratyaalIDherupaadaamaruNitanayanaa.N yyoginI.N yoganidraam // 4 // digvastraammuktakeshImpralayadhanadhaTaadhoraruupaampracaNDaandaMShTraadu prexya vaktrodaravivaralasallolajihvaagramaasaam // vidyullolaaxiyugmaaM hR^idaya- taTalasadbhoginImbhImamuurtti sadyashChinnaatmakaNThapragalitarudhirairDDaa- kinI vvarddhayantIm // 5 // brahmeshaanaacyutaadyaiH shirasi vinihitaa mandapaadaaravindairaaptaryogindramukhyai pratipadamanishaN~ncintitaa~nci- ntyaruupaam // saMsaare saarabhuutantribhuvanajananI~nChinnamastaamprashastaa- miShTaantaamiShTadaatrI~NkalikaluShaharaa~ncetasaa cintayaami //6// utpatti- sthitisaMhR^itIrghaTayitundhane triruupaantanuntraiguNyaajjagato yadIyavikR^iti- rbrahmaacyutaH shuulabhR^it // taamaadyaamprakR^itiM smaraami manasaa sarvvaartthaa- saMsiddhaye yasyaaH smerapadaaravindayugale laabhambhajante naraaH //7// abhilaShitaparastrIyogapuujaaparo.ahambahuvidhajanabhaavaarambhasambhaavito- .aham // pashujanavirato.ahambhairavIsaMsthito.aha~NgurucaraNaparo.ahambhairavo- .ahaM shivo.aham // 8 // idaM stotrammahaapuNyambrahmaNaa bhaaShitampuraa // sarvvasiddhipradaM saaxaanmahaapaatakanaashanam // 9 // ya paThetpraata- rutthaaya devyaassannihito.api vaa // tasya siddhirbbhaveddevi vaa~nChi- taartthapradaayinI // 10 // dhanandhaanyaM suta~njaayaaM hayaM hastinameva ca // vasundharaammahaavidyaamaShTasiddhi.Nllabheddhuvabh // 11 // vaiyaaghraajina- ra~njitasvajaghane.araNye pralambodare kharvve.anirvvacanIyaparvvasubhage muNDaa- valImaNDite // kartrI~Nkundaruci.N vvicitravanitaa~nGYaane dadhaane pade maatarbbhaktajanaanukampini mahaamaaye.astu tubhyannamaH // 12 // iti ChinnamastaastotraM samaaptam //

  atha kavacam

  shrIdevyuvaca // kathitaashChinnamastaayaa yaa yaa vidyaassugo- pitaaH // tvayaa naathena jIvesha shrutaashcaadhigataa mayaa // 12 // idaanIM shretumicChaami kavacaM puurvvasuucitam // trailokyavijayannaama kavaca- ~Nkathyataampravabho // 2 // bhairava uvaaca // shR^iNu vaxyaami devIshi sarvvadevanamaskR^ite // trailokyavijayannaama kavacaM sarvamohanam //3// sarvvavidyaamayaM saaxaatsuraasurajayapradam // dhaaraNaatpathanaadIshastrai- lokyavijayI vibhuH // 4 // brahmaa naraayaNo rudro dhaaraNaatpathanaa- dyataH // karttaa paataa ca saMharttaa bhuvanaanaaM sureshvari // 5 // na deyaM parashiShyebhya abhaktebhyo visheShataH // deyaM shiShyaaya bhaktaaya praaNembhyo.apyadhikaaya ca //6// devyaashca cChinnamastaayaa kavacasya ca bhairavaH // R^iShirviraT ca cChandashca devataa Chinnamastakaa // 7 // trailokyavijaye mukto viniyoga prakIrttitaH // oMhuu.Nkaaro me shira paatu cChinnamastaa balapradaa // 8 // hrIMhrIMaiMtryaxarI paatu bhaalavaktraM digambarI // shrIMhrIMhuu.NaiM ddashau paatu muNDa~NkartR^idharaapi saa // 9 // saa vidyaa praNavaadyantaa shrutiyugmaM sadaa.avatu // vajravairo- canIyehuu.NphaTsvaahaa ca bhruvaadikam // 10 // dhraaNampaatu cChinnamastaa muNDakartR^ividhaariNI // shrImaayaakuurccavaagbIjairvajravairocanIye huuM // 11 // huuMphaTsvaahaa mahaavidyaa ShoDaashI brahmaruupiNI // svapaarshve baalikaa caasR^igdhaaraampaayayatI mudaa // 12 // vadanaM sarvvaddaa paatu cChinnamastaa svashaktikaa muNDaakartR^idharaaraktaa saadhakaabhIShTa- daayinI // 13 // vaarNNinI DaakinIyuktaa saapi maamabhito.avatu // raamaadyaa paatu jihvaashca lajjaadyaa paatu kaNThakam // 14 // kuurccaadyaa hR^idayampaatu vaagaadyaa stanayugmakam // ramayaa puTitaa vidyaa paarshve paatu sureshvarI // 15 // maayayaa puTitaa vidyaa naabhidesha- ndigaambarI // kuurccena puTitaa devI pR^iShThadeshaM sadaavatu // 16 // vaagbIjapuTitaa teShaammadhyampaatu sashaktikaa // iishvarIkuurccavaagbIje vajravairocanIye huuM // 17 // huuMphaTsvaahaa mahaavidyaa suuryakoTisama- prabhaa // Chinnamastaa sadaa paayaaduuruyugmaM sashaktikaa // 19 // hrIMhuuMvarNinI jaanuu shrIMhriMhriMhruuM ca DaakinIpadam // sarvvavidyaasthitaa nityaa sarvvaa~Ngamme sadaavatu // 19 // praacyaampayaadekali~Ngaa yoginI paavake.avatu // DaakinI daxiNe paatu shrImahaabhairavI ca maam //20// nairR^ityaaM satatampaatu bhairavI pashcime.avatu // indraaNI paatu vaayavye.asitaa~NgI patu cottare // 21 // saMhaariNI sadaa paatu shivakoNe sakartR^ikaa // ityaShTashaktaya paantu digvidixu sakartR^ikaaH //22 // krIMkrIMkriM saa paatu puurve huuMhuuM maampaatu paavake // hrIMhrIM maandaxiNe paatu daxiNe kaalikaa.avatu // 23 // krIMkrIMkrIM caiva nairR^ityaaM hrIMhrIM maampashcime.avatu // hrIMhrIM paatu marutkoNe svaahaa paatu sadottare // 24// mahaakaalI kha~Ngahastaa shivakoNe sadaa.avatu // taaraamaayaavadhuuH kuurcca phaTkaaro maaM mahaamanuH // 25 // kha~NgakartR^i- dharaa taaraa codrdhvadeshaM sadaa.avatu // hrIMshrIMhuuMphaT ca paataale maaM paatu caikajaTaa satI //26// taaraa tu sahItaa khe.avyaanmahaanIlasarasvatI // iti te kathitandevyaa kavacammantravigraham // 37 // yaddhR^itvaa pathanaadbhIma krodhaakhyo bhairava prabhuH // suraasuramunIndraaNaa- ~Nkarttaa harttaa bhavetsvayam // 28 // yasyaaGYayaa madhumatI yaati saa saadhakaalayam // bhuutinyaadyaashca yoginyo yaxiNyaadyaashca khecaraaH // 29 // aaGYaM gR^ihNanti taastasya kavacasya prasaadataH // etadeva parambrahma kavacammanmukhoditam // 30 // devImabhyaccarya gandhaadyai- mmuulenaiva paThetsakR^it // sa.NvvatsarakR^itaayaashca pujaayaa phalamaapnuyaat //31// bhuurjje vilikhita~ncaiva guTikaa~Nkaa~ncanIsthitaam // dhaarayed- daxiNe baahau kaNThe vaa yadi vaanyataH // 32 // sarvvaishvaryyayuto bhuutvaa trailokya.N vvashamaanayet // tasya gehe vasellaxmIrvaaNI ca vadanaashrame //33// brahmaastraadIni shastraaNi tadgaatre yaanti saumya- taam // ida~NkavacamaGYaatvaa yo bhajecChinnamastakaam // so.api shastra- prahaareNa mR^ityumaapnoti satvaram // 34 // itishrIbhairavatantre bhairavI- bhairavasa.Nvvaade trailokyavijayannaama ChinnamastaakavacaM samaaptam //

  atha hR^idayam

  shrIpaarvvatyuvaaca // shrutampuujaadikaM samyagbhavadvaktraabjani- sR^itam // hR^iday~nChinnamastaayaashshrotumicChaami saampratam // shrImahaa- deva uvaaca // naadyaavadhi mayaa prokta~Nkasyaapi praaNavallabhe // yacvayaa paripR^iShToha.N vvaxye prItyai tava priye // omasya shIChinna- mastaahR^idayastotramantrasya bhairavaR^iShissamraaTChandashChinnamastaa devataa huuMbIjam AUMshaktiH hrIMkIlakam shatruxayakaraNaartthe paaThe viniyogaH // AUMhR^idayaayanamaH AUMhuuMshirasesvaahaa AUMhrIMshikhaayaivaShaT AUMklIMnetra- trayaayavauShaT AUMaiMkavacaayahuum AUMhuuMastraayaphaT // eva~NkaranyaasaH // athadhyaanam // raktaabhaaM raktakeshI~NkarakamalalasatkartR^iIkaaM kala- kaanti.N vvicChinnaatmIyamuNDaasR^igaruNabahulaadagradhaaraampibantIm // vighnaabhraughapracaNDashvasanasamanibhaaM sevitaaM siddhasa~Nghai padmaaxI- ~nChinnamastaa~nChilakaraditijacChedinIM saMsmaraami // 1 // vande.aha- ~nChinnamastaantaa~nChinnamuNDadharaamparaam // ChinnagrIvocChTacChannaaM xaumavastraparicChadaam // 1 // sarvvadaa murasa~Nghena sevitaa~Ni ghrasare- ruhaam // seve sakalasampacyai ChinnamastaaM shubhapradaam // 2 // yaGYaanaa.N yyogayaGYaaya yaatu jaaTaa yuge yuge // daanavaantakarI devI Chinna- mastaambhajaami taam //3// vairocanI.N vvaraarohaaM vaamadevavivarddhitaam// koTisuuryyaprabhaa.N vvande vidyudvarNNaaximaNDitaam //4// nijakaNTho- cChaladraktadhaarayaa yaa muhurmmuhuH // yoginIstarpayantyugraa tasyaashra- raNamaashraye // 5 // huumityekaaxaraM mantraM yadIyaM yyuktamaanasaH // yo japettasya vidveShI bhasmataa.N yyaati taambhaje // 6// huuMsvaahetimanuM samyagyaH smaratyaartimaannaraH // Chinatti cChinnamastaa yaa tasya baathaaM namaami taam //7// yasyaa kaTaaxamaatreNa kruurabhuutaadayo drutam // duuratassampalaayante ChinnamastaaM bhajaami taam // 8 // xititalapariraxaa xaantaroShaa sudaxaa Chalayutakhalakaxaa Chedane xaaMti- laxyaa // xitiditijasupaxaa xoNipaaxayyashixaa jayatu jayatu caaxaa Chinnamastaaribhaxaa //9// kalikaluShakalaanaaM karttane karttR^ihastaa surakuvalayakaashaa mandabhaanuprakaashaa // asurakulakalaapatraasikaa kaala- muurttirjayatu jayatu kaalI Chinnamastaa karaalI // 10 // bhuvanabharaNa- bhuuribhraajamaanaanubhaavaa bhavabhavavibhavaanaaM bhaaraNodbhaatabhuutiH // dvija- kulakamalaanaaM bhaasinI bhaanumuurttirbbhavatu bhavatu vaaNI Chinnamastaa bhavaanI // 11 // mama ripugaNamaashu cChettumugra~N kR^ipaaNaM sapadi janani tixNa~nChinnamuNDa~N gR^ihaaNa // bhavatu tava yashola~nChinbhi shatruu- nkhalaanme mama ca paridisheShTaM Chinnamaste xamasva // 12 // Chinna- grIvaa Chinnamastaa ChinnamuNDadharaaxataa // xodaxemakarI svaxaa xoNi- shaacChaadanaxamaa // 13 // vairocanI varaarohaa balidaanapraharShitaa // balipuujitapaadaabjaa vaasudevaprapuujitaa // 14// iti dvaadashanaamaani ChinnamastaapriyaaNi yaH // smaretpraatassamutthaaya tasya nashyanti shatravaH //15 // yaaM smR^itvaa santi sadyassakalasuragaNaassarvvadaa sampadaaDhathaaH shatruuNaaM saa~Ndhamaahatya vishadavadanaassvasthacittaashshrayanti // tasyaa- ssa~NkalpavantassarasijacaraNaM santataM saMshrayanti saadyaa shrIshaadisevyaa suphalatu sutaraaM Chinnamastaa prashastaa // 16 // hR^idayamidamaGYaatvaa hantu- micChati yo dviSham // kathaM tasyaaciraM shatrurnnaashameShyati paarvvati // 17 // yadIcChennaashanaM shatroshshIghrametatpaThennaraH // Chinnamastaa prasannaapi dadaati phalamIpsitam // 18 // shatruprashamanaM puNyaM samIpsitaphalapradam // aayuraarogyada~ncaiva paThtaaM puNyasaadhanam // 19 // iti shrInandyaavartte mahaadevapaarvvatisa.Nvvade shrIChinnamastaahR^idayastotraM sampuurNam //

  athaaShTottarashatanaama

  shrIpaarvvatyuvaaca // naamnaaM sahasraM paramaM ChinnamastaapriyaM shubham // kathitambhavataa shambho sadyashshatrunikR^intanam // 1 // puna pR^icChaamyahandeva kR^ipaa~Nkuru mamopari // sahasranaamapaaThe ca ashakto ya pumaan bhavet // 2 // tena kimpaThyate naathatanme bruuhi kR^ipaamaya // shrisadaashiva uvaaca // aShTottarashatannaamnaampaThyate tena sarvvadaa // 3 // sahasranaamapaathasya phalampraapnoti nishcitam // AUM asya shrIChinnamastaaShTottarashatanaamastotrasya sadaashivaR^iShiranuShTup- ChandaH // shrIChinnamastaa devataa mama sakalasiddhipraaptaye jape viniyogaH // AUMСhinnamastaa mahaavidyaa mahaabhImaa mahodarI // caNDeshvarI caNDamaataa caNDamuNDaprabha~njinI // 4 // mahaacaNDaa caNDaruupaa caNDikaa caNDakhaNDinI // krodhinI krodhajananI krodha- ruupaa kuhuu kalaa // 5 // kopaaturaa kopayutaa kopasaMhaarakaariNI // vajravairocanI vajraa vajrakalpaa ca DaakinI // 6 // DaakinIkarmma- nirataa DaakinIkarmmapuujitaa // DaakinIsa~Nganirataa DaakinIprema- puuritaa // 7 // khaTvaa~NgadhaariNI kharvvaa kha~NgakharpparadhaariNI // pretaashanaa pretayutaa pretasa~NgavihaariNI // 8 // ChinnamuNDadharaa ChinnacaNDavidyaa ca citriNI // ghoraruupaa ghoraddaShTirghoraraavaa ghanodarI // 9 // yoginI yoganirataa japayaGYaparaayaNaa // yonicakramayIyoniryyonicakra- pravarttini //10 // yonimudraa yonigamyaa yoniyantranivaasinI // yantraruupaa yantramayI yantreshI yantrapuujitaa // 11 // kIrtya kaparddinI kaalI ka~NkaalI kalavikaariNI // aaraktaa raktanayanaa raktapaana- paraayaNaa // 12 // bhavaanI bhuutidaa bhuutirvbhuutidaatrI ca bhairavI // bhairavaacaaranirataa bhuutabhairavasevitaa // 13 // bhImaa bhImeshvarIdevI bhImanaadaparaayaNaa // bhavaaraadhyaa bhavanutaa bhavasaagarataariNI //14// bhadrakaalI bhadratanurbbhadraruupaa ca bhadrikaa // bhadraruupaa mahaabhadraa subhadraa bhadrapaalinI // 15 // shubhavyaa bhavyavadanaa sumukhI siddhasevitaa // siddhidaa siddhinivahaa siddhaa siddhaniShevitaa // 16 // shubhadaa shubhagaa shuddhaa shuddhasacvaa shabhaavahaa // shreShThaaddaShTimayIdevI ddaShTisaMhaara- kaariNI // 17 // sharvvaaNI sarvvagaa sarrvaa sarvvama~NgalakaariNI // shivaa shaantaa shaantiruupaa mR^iDaanI madanaaturaa // 18 // iti te kathitandevi stotramparamadurllabham // guhyaad guhyatara~Ngopya~NgopanI- yamprayatnataH // 19 // kimatra bahunoktena tvadagre praaNavallabhe // maaraNammohanandevi hyuccaaTanamataH param // 20 // stambhanaadika- karmmaaNi R^iddhayassiddhayo.api ca // trikaalapathanaadasya sarvve siddhayantyasaMshayaH // 21 // mahottaM stotramida.N vvaraanane mayeri- tannityamananyabuddhayaH // pathanti ye bhaktiyutaa narottamaa bhavenna teShaaM ripubhiH paraajayaH // 22 // iti shrIChinnamastaaShTottarashatanaamastotraM samaaptam //

  atha sahasranaam

  shrIdevyuvaaca // vada deva mahaadeva sarvvaashaastravidaa.N vvara // kR^ipaa~Nkuru jagannaathakathayasva mama prabho // pracaNDacaNDikaa devI sarvvalokahitaiShiNI // tasyaashca kathitaM sarvvaM stava~nca kavacaadikam // idaanI~nChinnamastaayaa naamnaaM saahasrakaM shubham // me prakaashaya devesha kR^ipayaa bhaktavatsala // shiva uvaaca // shR^iNu devi pravaxyaami cChinnaayaassumanoharam // gopanIyamprayatnena yadIcChedaatmano hitam // na vaktavya~nca kutraapi praaNaiH kaNThagatairapi // tacChR^iNuShva maheshaani sarvantatkathayaami te // vinaa puujaa.N vvinaa dhyaana.N vvinaa jaapyena siddhayati // vinaa dhyaanantathaa devi vinaa bhuutadi- shodhanam // pathanaadeva siddhiH syaatsatyaM satyamvaraanane // puraa kailaasashikhare sarvadevasabhaalaye // paripapracCha kathitaM yathaa shR^iNu varaanane // asya shrIpracaNDacaNDikaasahasranaamastotrasya bhairavaR^iShiH sammraaTChadaH pracaNDacaNDikaa devataa dharmmaarthakaamamoxaarthe jape viniyogaH // pracaNDacaNDikaa caNDaa caNDadevyavinaashinI // caamuNDaa ca mucaNDaa ca capalaa caakrudehinI // llajjihvaa cala- draktaa caarucandranIbhaananaa // cakoraaxI caNDanaadaa ca~ncalaa ca manonmadaa // cetanaa citisaMsthaa ca citkalaaGYaanaruupiNI // mahaa- bhaya~NkarIdevI varadaabhayadhaariNI // bhayaaDhayaa bhayaruupaa ca bhavabandha- vimocinI // bhavaanI bhuvaneshI ca bhavasaMsaarataariNI // bhavaa- bdhirbbhavamoxaa ca bhavabandhavighaatinI // bhaagIrathI bhagasthaa ca bhaagyabhogyapradaayinI // kamalaa kaamadaa durggaa durgabandhavimocinI // duddarshshanI durggaruupa durGYeyaa durgganaashinI // dInaduHkhaharaa nityaa nityashokanivaashinI // nityaanandamayI devI nitya~NkalyaaNa- kaarinI // sarvaartthasaadhanakarI sarvvasiddhisvaruupiNI // sarvva- xodhanashaktishca sarvvavidraavinI paraa // sarvvara~njanashaktishca sarvvo- nmaadasvaruupinI // sarvvaGYaa siddhidaatrI ca siddhividyaasvaruupiNI // sakaalaa ni kalaa siddhaa kalaatIta kalaamayI // kulaGYaa kularuupaa ca caxuraanandadaayinI // kulInaa saamaruupaa ca kaamaruupaa manoharaa // kamalasthaa ka~njamukhI ku~njareshvaragaaminI // kularuupaa koTaraaxI kamalaishcaryyadaayinI // kuntI kakudminI kullaa kurukullaa karaalikaa // kaameshvarI kaamamaataa kaamataapavimocinI // kaamaruupaa kaamasattvaa kaamakautukakaariNI // karuNyahR^idayaa krIMkrIMmantaruupaa ca koTaraa // kaumodakI kumudinI kaivalyaa kulavaasinI // keshavI keshavaaraadhyaa keshIdaityaniShuudinI // kleshahaa klesharahitaa kleshasa~NghavinaashinI // karaalI ca karaalaasyaa karaalaasuranaashinI // karaalacarmmaasidharaa karalakulanaashinI // ka~NkinI ka~Nkanirataa kapaalavaradhaariNI // khaDgahastaa trinetraa ca khaNDamuNDaasidhaariNI // khalahaa khalahantrI ca xaaratI khagatI sadaa // ga~Ngaa gautamapuujyaa ca gaurI gandharvvavaasinI // gandharvvaa gagaNaaraadhyaa gaNaagandharvvasevitaa // gaNatkaaragaNaa devI nirgguNaa ca guNaatmikaa // guNata guNadaatrI ca guNagauravadaayinI // gaNeshamaataa gambhIraa gagaNaajyotikaariNI // gauraa~NgI ca gayaagamyaa gautamasthaanavaasinI // gadaadharapriyaa GYeyaa GYaanagamyaa guheshvarI // gaayatrI ca guNavatI guNaatItaa guNeshvarI // gaNeshajananI devI gaNeshavaradaayinI // gaNaabhyaxanutaa nityaa gaNaadhyaxaprapuujitaa // girIsharamaNI devI girIshaparivanditaa // gatidaa gatihaa gItaa gautamIgurusevitaa // gurupuujyaa guruyutaa gurusevanatatparaa // gandha- dvaaraa ca gandhaaDhayaa gandhaatmaa gandhakaariNI // gIrvvaaNapati- sampuujyaa gIrvvaaNapatituShTidaa // gIrvvaaNaadhIsharamaNI gIrvvaaNaa- dhIshavanditaa // gIrvvaaNaadhIshasaMsevyaa gIrvvaaNaadhIshaharShShadaa // gaanashaktirggaanagamyaa gaanashaktipradaayinI // gaanavidyaa gaana- siddhaa gaanasantuShTamaanasaa // gaanaatItaa gaanaagItaa gaanaharShSha- prapuuritaa // gandharvvapatisaMhR^iShTaa gandharvvaguNamaNDitaa // gandhrvva- gaNasaMsevyaa gandharvvagaNamadhyagaa // gandharvvagaNakushalaa gandharvva- gaNapuujitaa // gandharvvagaNanirataa gandharvvagaNabhuuShitaa // gharggharaa ghoraruupaa ca ghoraghurgghuranaadinI // gharmmabindusamudbhuutaa gharmmabindu- svaruupinI // ghaNTaaravaa ghanaravaa ghanaruupaa ghanodarI // ghorasattvaa ca ghanadaa ghaNTaanaadavinodinI // ghoracaaNDaalinI ghoraa ghora- caNDavinaashinI // ghoradaanavadamanI ghoradaanavanaashinI // ghora- kaarmmaadirahitaa ghorakarmmaniShevitaa // ghoratattvamayI devI ghoratattva- vimocinI // ghorakarmmaadirahitaa ghorakarmmaadipuuritaa // ghora- karmmaadinirataa ghorakarmmapravarddhinI // ghorabhuutapramathanI ghoravetaala- naashinI // ghoradaavaagnidamanI ghorashatruniShuudinI // ghoramantra- yutaa caiva ghoramantraprapuujitaa // ghoramaantramano.abhiGYaa ghoramantraphala- pradaa // ghoramantranidhishcaiva ghoramantrakutaspadaa // ghoramantreshvarI devI ghoramantraartthamaanasaa // ghoramantraartthatattvaGYaa ghoramantraarttha- paaragaa // ghoramantraartthavibhavaa ghoramantraartthabodhinI // ghoramantraartha- nicayaa ghoramantraarttajanmabhuuH // ghoramantrajaparataa ghoramantrajapodyataa- ~NakaaravarNanilayaa ~NkaaraaxaramaNDitaa // ~Nkaaraapararuupaa ca ~Nkaaraa- xararuupiNI // citraruupaa citranaDi caarukeshI cayaprabhaa // ca~ncalaa ca~ncalaakaara caaruruupaa ca caNDikaa // caturvedamayI caNDaa caaNDaala- gaNamaNDitaa // caaNDaalacChedinI caNDataapanirmmuulakaarinI // caturbbhujaa caNDaruupaa caNDamuNDavinaashinI // candrikaa candrakIrtishca candrakaantistathaiva ca // candraasyaa candraruupaa ca candramaulisva- ruupinI // candramaulipriyaa candramaulisantuShTamaanasaa // cakorabandhu- ramaNI cakorabandhupuujitaa // cakraruupaa cakramayI cakraakaarasvaruupiNI // cakrapaNipriyaa cakrapaaNiprItipradaayinI // cakrapaaNirasaabhiGYaa cakrapaaNivarapradaa // cakrapaaNivaronmattaa cakrapaaNisvaruupinI // cakrapaaNIshvarI nityaM cakrapaaNinamaskR^itaa // cakrapaaNisamudbhataa cakrapaaNiguNaaspaadaa // candraavalI candravatI candrakoTisamaprabhaa // candanaarccitapaadaabjaa candanaanvitamastakaa // caarukIrttishcaaru- netraa caarucandravibhuuShaNaa // caarubhuuShaa caaruveSha caaruveShapradaayinI // caarubhuuShaabhuuShitaa~NgI caturvvaktravarapradaa // caturvvaktrasamaaraadhyaa caturvvaktrasamaashritaa // caturvvaktraa caturbbaahaa caturtthI ca catu- rddashI // citraa carmaNvatI caitrI candrabhaagaa ca caampakaa // caturddasha- yamaakaaraa caturddashayamaanugaa // caturddashayamaprItaa caturddashayamapriyaa // Chalasthaa Chidraruupaa ca cChadmadaa Chadmaraajikaa // Chinnamastaa tathaa Chinnaa ChinnamuNDavidhaarinI // jayadaa jayaruupaa ca jayanti jaya- mohinI // jayaa jIvanasaMsthaa ca jaalandharanivaasinI // jvaalaa- mukhI jvaaladaatrI jaajvalyadahanopamaa // jagadvandyaa jagatpuujyaa jagattraaNaparaayaNaa // jagatI jagadaadharaa janmamR^ityujaraapahaa // jananI janmabhuumishca janmadaa jayashaalinI // jvararogaharaa jvaalaa jvaalaamaalaaprapuuritaa // jambhaaratishvarI jambhaaraativaibhavakaarinI // jaambhaaraatistutaa jaambhaaraatishatruniShuudinI // jayadurggaa jayaaraadhyaa jayakaalI jayeshvarI // jayataaraa jayatItaa jayasha~Nkaravallabhaa // jaladaa jahnutanayaa jaladhitraasakaariNI // jaladhivyaadhidamanI jaladhijvara- naashinI // ja~NgameshI jaaDyaharaa jaaDyasa~NghanivaariNI // jaaDya- grastajanaatItaa jaaDyaroganivaariNI // janmadaatrI janmahartrI jaya- ghaShesamanvitaa // japayogasamaayuktaa japayogavinodinI // japa- yogapriyaa jaapyaa japaatItaa jayasvanaa // jaayaabhaavasthitaa jaayaa jaayabhaavaprapuuriNI // japaakusumasa~Nkaashaa japaakusumapuujitaa // japaa- kusumasamprItaa japaakusumamaNDitaa // japaakusumavadbhaasaa japaakusuma- ruupiNI // jamadagnisvaruupaa ca jaanakI janakaatmajaa // jha~njhaavaata- pramuktaa~NgI jhorajha~NkaaravaasinI // jha~NkaarakaariNI jha~njhaavaataruupaa ca jha~NkarI // ~nakaaraaNusvaruupaa ca TavaTTa~NkaaranaadinI // Ta~NkaarI Taku- vaaNI ca ThakaaraaxararuupiNI // DiNDimaa ca tathaa Dimbhaa DiNDu- DiNDimanaadinI // DhakkaamayI // DhilamayI nR^ityashabdavilaaminI // Dhakkaa Dhakkeshvarraa Dhakkaashabdaruupaa tathaiva ca // Dhakkaanaadapriyaa Dhakkaa- naadasantuShTamaanasaa // Nakaaraa NaaxaramayI NaaxaraadisvaruupinI // tripuraa tripuramayI trishaktistriguNaatmikaa // taamasI ca trilo- keshI tripuraa ca trayIshvarI // trividyaa ca triruupaa ca trinetraa ca triruupiNI // taariNI taralaa taaraa taarakaariprapuujitaa // taarakaari- samaaraadhyaa taarakarivarapradaa // taarakaariprasuustanvI taruNI tarala- prabhaa // triruupaa ca tripuragaa trishuulavaradhaariNI // trishuulinI tantramayI tantrashastravishaaradaa // tantraruupaa tapomuurttistantramantra- svaruupiNI // taDittaDillataakaaraa tattvaGYaanapradaayinI // tattva- GYaaneshvarI devI tattvaGYaanapramodinI // trayImayI trayIsovyaa tryaxarI tryaxareshvarI // taapavidhvaMsinI taapasa~NghanirmmuulakaariNI // traasakarttrI traasaharttrI traasadaatrI ca traasahaa // tithIshaa tithiruupaa ca tithisthaa tithipuujitaa // tilottamaa ca tiladaa tilaprItaa tileshvarI // triguNaa triguNaakaraa tripurI tripuraatmikaa // trikuTaa trikuTaakaaraa trikuTaacalamadhyagaa // trijaTaa ca trinetraa ca trinetravarasundarI // tR^itIyaa ca trivarShaa ca trividhaa trimateshvarI // trikoNasthaa trikoNeshI trikoNayantramadhyagaa // trisandhyaa ca trisandhyaarccyaa tripadaa tripadaaspadaa // sthaanasthitaa sthalasthaa ca dhanyasthalanivaasinI // thakaaraaxararuupaa ca sthuularuupaa nathaiva ca // sthuulahastaa nathaa sthuulaa sthairyyaruupaprakaashinI // durggaa durggaartti- hantrI ca durggabanthavimocinI // devI daanavasaMhantrI danujeshaniShuu- dinI // daaraapatyapradaa nityaa sha~Nkaraarddhaa~NgadhaariNI // divyaa~NgI devamaataa ca devaduShTavinaashinI // dInadu khaharaa dInataapanirmmuula- kaariNI // dInamaataa dInasevyaa dInadambhavinaashinI // danuja- dhvaMsinI devI devakI devavallabhaa // daanavaaripriyaa dIrgghaa daana- vaariprapuujitaa // dIrgghasvaraa dIrgghatanud rdIrgghadurggatinaashinI // dIrgghanetraa dIrgghacaxurddIrgghakeshI digambarI // digambarapriyaa daantaa digambarasvaruupiNI // du khahInaa du khaharaa du khasaagara- taariNI // du khadaaridyrshamanI du khadaaridyrkaariNI // du khadaa dussahaa duShTakhaNDanaikasvaruupiNI // devavaamaa devasevyaa devashakti- pradaayinI // daaminI daaminIprItaa daaminIshatasundarI // daaminI- shatasaMsevyaa daaminIdaamabhuuShitaa // devataabhaavasantuShTaa devataashata- madhyagaa // dayaadrdraa ca dayaaruupaa dayaadaanaparaayaNaa // dayaashIlaa dayaasaaraa dayaasaagarasaMsthitaa // dashavidyaatmikaa devI dashavidyaa- svaruupiNI // dharaNI dhanadaa dhaatrI dhanyaa dhaanyaparaa shivaa // dharmaruupaa dhaniShThaa ca dheyaa ca dhIragocaraa // dharmmaraajeshvarI dharmma- karmaruupaa dhaneshvarI // dhanurvvidyaa dhanurggamyaa dhanurddharavarapradaa // dharmmashilaa dharmmalIlaa dharmmakarmmavivarjjitaa // dharmmadaa dharmmanirataa dharmmapaakhaNDakhaNDinI // dharmmeshI dharmmaruupaa ca dharmmaraajavarapradaa // dhaarmiNI dhaarmmagehasthaa dharmmaadharmmasvaruupiNI // dhanadaa dhanadaprItaa dhanadhaanyasamR^iddhidaa // dhanadhaanyasamR^iddhisthaa dhanadhaanyavinaashinI // dharmmaniShThaa dhaarmmadhIraa dharmmamaarggarataa sadaa // dharmmabIjakR^itasthaanaa dharmmabIjasuraxiNI // dhaarmabIjeshvarI dharmmabIjaruupaa ca dharmmagaa // dharmmabIjasamudbhuutaa dharmmabIjasamaashritaa // dharaadharapratipraaNa – dhaaraadhara- patistutaa // dharaadharendratanujaa dharaadharendravanditaa // dharaadharendra- gehasthaa dharaadharendrapaalinI // dharaadharendrasarvvaartinaashinI dharmma- paalinI // navInaa nirmalaa nityaa nagaraajaprapuujitaa // naageshvarI naagamaataa naagakanyaa ca nagnikaa // nirllepaa nirvvikalpaa ca nirllomaa nirupadravaa // niraahaaraa niraakaaraa nira~njanasvaruupiNI // naaginI naagavibhavaa naagaraajaparistutaa // naagaraajaguNaGYaa ca naagaraajamukhapradaa // naagalokagataa nityaM naagalokanivaasinI // naagalokeshvarI naagabhaginI naagapuujitaa // naagamadhyasthitaa naaga- mohasa~NxabhadaayinI // nR^ityapriyaa nR^ityavatI nR^ityagItaparaayaNaa nR^ityeshvrI narttakI ca nR^ityaruupaa niraashrayaa // narayaNI narendrasthaa naramuNDaasthimaalinI // naramaaMsapriyaa nityaa nararaktapriyaa sadaa // nararaajeshvarI naarIruupaa naarIsvaruupiNI // naarIgaNaarccataa naarI- madhayagaa nuutanaambaraa // narmadaa ca nadIruupaa nadIsa~NgamasaMsthitaa // narmmadeshvarasamprItaa narmmadeshvararuupiNI // padmaavatI padmamukhI padma- ki~njalkavaasinI // paTTavastraparaadhInaa padmaraagavibhuuShitaa // paramaa prItidaa nityaa pretaasananivaasinI // parapuurNNarasonmattaa prema- vihvalavallabhaa // pavitraashavani puutaa preyasI paramaatmikaa // priyavrataparaa nityaa paramapremadaayinI // puShpapriyaa padmakoshaa padma- dharmmanivaasinI // ketkaariNItanantraruupaa pherupheravanaadinI // vaMshinI vesharuupaa ca bagalaakaamaruupiNI // vaa~NmayI vasudhaa dhR^iShyaa vaagbhavaakhyaavaraanaraa // buddhidaa buddhiruupaa ca vidyo vaadasvaruupiNI // baalaa vR^iddhamayIruupaa vaaNI vaakyanivaasinI // varuNaa vaagvatI vIraa vIrabhuuShaNabhuuShitaa // vIrabhadraarccitapadaa vIrabhadraprasuurapi // veda- maarggarataa vedamantraruupaa vaShaTpriyaa // vINaavaadyasamaayuktaa vINaa- vadyaparaayaNaa // vINaaravaa tathaa vINaashabdaruupaa ca vaiShNaavI // vaiShNavaacaaranirataa vaiShNavaacaaratatparaa // viShNusevyaa viShNupatnI viShNuruupaa varaananaa // vishvesvarI vishvamaataa vishvanirmmaaNakaariNI // vishvaruupaa ca vishveshI vishvasaMharakaariNI // bhairavI bhairavaaraadhyaa bhuutabhairavasevitaa // bhairaveshI tathaa bhImaa bhairaveshvaratuShTidaa // bhairavaa- dhIsharamaNI bhairavaadhIshapaalinI // bhImeshvarI bhImamaataa bhImashabda- paraayaNaa // bhImaruupaa ca bhImeshI bhImaa bhImavarapradaa // bhIma- puujitapaadaabjaa bhImabhairavapaalinI // bhImaasuradhvaMsakarI bhImaaduShTa- vinaashinI // bhuvanaa bhuvanaaraadhya bhavanI bhuutidaa sadaa // bhayadaa bhayahantri ca abhayaabhayaruupiNI // bhImanaadaavihvalaa ca bhayabhIti- vinaashinI // mattaa pramattaruupaa ca bhadonmattasvaruupiNI // maanyaa manoGYaa maanaa ca ma~Ngalaa ca manoharaa // maananIyaa mahaapuujyaa mahiShIduShTamarddinI // mahiShaasurahantrI ca maata~NgI mayavaasinI // maadhvI madhumayI mudraa mudrikaamantraruupiNI // mahaavishveshvarIduutI maulicandraprakaashinI // yashaHsvaruupiNI devI yogamaarggapradaayinI // yoginI yogagamyaa ca yaamyeshI yogaruupiNI // yaGYaa~NgI ca yogamayI japaruupaa japaatmikaa // yugaakhyaa ca yugaantaa ca yoni- maNDalavaasinI // ayonijaa yoganidraa yogaanandapradaayinI // ramaa ratipriyaa nityaa ratiraagavivarddhinI // ramaaNI raasasambhuutaa ramyaa raasapriyaa rasaa // raNotkaNThaa raNasthaa ca varaara~NgapradaayinI // revatI raNajaitrI ca rasodbhuutaa raNotsavaa // lataa laavaNyaruupaa ca lavaNaabdhisvaruupiNI // lava~Ngakusumaaraadhyaa lolajihvaa ca lolihaa // vashinI vanasaMsthaa ca vanapuShpapriyaa varaa // praaNeshvarI buddhiruupaa buddhidaatrI budhaatmikaa // shamanI shvetavarNNa ca shaa~NkarI shiva- bhaaShiNI // shaamyaruupaa shaktiruupaa shaktibindunivaasinI // sarvvashvarI sarvvadaatrI sarvvamaataa ca sharvvarI // shaambhavI siddhidaa siddhaa suShumnaasvarabhaasinI // mahasradalamadhyasthaa mahasradalavarttinI // harapriyaa haradhyeyaa huu~NkaarabIjaruupiNI // la~NkeshvarI ca taralaa loma- maaMsaprapuujitaa // xomyaa xemakarI xaamaa xIrabindusvaruupiNI // xiptacittapraadaa nityaa xaumavastravilaasinI // Chinnaa ca Chinnaruupaa ca xudhaa xautkaararuupiNI // sarvvavarNNamayI devI sarvvasampatpradaa- yinI // sarvvasampatpradaatrI ca sampadaapadabhuShitaa // sattvaruupaa ca sarvvaartthaa sarvvadevaprapuujitaa // sarvveshvarI sarvvamaataa sarvvaGYaa surasaa- tmikaa // sindhurmmandaakinI ga~Ngaa nadIsaagararuupiNI // mukeshI muktakeshI ca DaakinI varavarNNinI // GYaanadaa GYaanagaganaa soma- maNDalavaasinI // aakaashanilayaa nityaa paramaakaasharuupiNI // annapuurNNaa mahaanityaa mahaadevarasodbhavaa // ma~Ngalaa kaalika caNDaa caNDaanaadaatibhIShaNaa // caNDaamurasya mathinI caamuNDaa capalaa- tmikaa // caNDI caamarakeshI ca calatkuNDaaladhaariNI // muNDamaalaa- dharaa nityaa khaNDamuNDavilaasinI / kha~Ngahastaa muNDahashtaa varahastaa varapradaa // asicarmmadharaa nitya paashaa~Nkushadharaa paraa // shuulahastaa shivahastaa ghaNTaanaadavilaasinI // dhanurbbaaNadharaadityaa naagahastaa nagaatmajaa mahiShaasurahantrI ca raktabIjavinaashinI // raktaruupaa raktagaatraa raktahastaa bhayapradaa // asitaa ca dharmmadharaa paashaa- ~Nkushadharaa paraa // dhanurbbaaNagharaa nityaa dhuumralocananaashinI // paarasthaa devataamuurttiH sharvvaaNI shaaradaa paraa // naanaavarNNa- vibhuuShaa~NgI naanaaraagasamaapinI // pashuvastraparIdhaanaa puShpaayudha- dharaa paraa // muktara~njitamaalaaDhyaa muktaahaaravilaasinI // svarNNakuNDalabhuuShaa ca svarNNasiMhaasanasthitaa // sundaraa~NgI suvarNNaabhaa shaambhavi shakaTaatmikaa // sarvvalokeshavidyaa ca mohasammohakaariNI // shreyasI shR^iShTaruupaa ca cChinnacChadmamayI cChalaa // ChinnamuNDaadharaa nityaa nityaanandavidhaayinI // nandaa puurNNaa ca riktaa ca tithayaH puurNNaShoDashI // kuhuuH saMkraaMtiruupaa ca pa~ncaparvvavilaasinI / pa~nca- baaNadharaa nityaa pa~ncamaprItidaa paraa // pa~ncapatramabhIlaaShaa pa~ncaamR^ita- vilaasinI // paa~ncaalI pa~ncamI devI pa~ncaraktaprasaariNI // pa~nca- baaNadharaa nityaa nityadaatrI dayaaparaa // palalaadipriyaa nityaa pashugamyaa pareshitaa // paraa pararahasyaa ca paramapremavihvalaa // kulInaa keshimaarggasthaa kulamaarggaprakaashinI // kulaakulasvaruupaa ca kulaarNavamayI kulaa // rukmaa ca kaalaruupaa ca kaalakampanakaariNI // vilaasaruupiNI bhadraa kulaakulanamaskR^itaa // kuberavittadhaatrI ca kumaarajananI paraa // kumaarIruupasaMsthaa ca kumaarIpuujanaambikaa // kura~Nganayanaa devI dineshaasyaaparaajitaa // kuNDalI kadalIsenaa kumaarggarahitaa varaa // anantaruupaanantasthaa aanandasindhuvaasinI // iilaasvaruupiNI devI iii?bhedabhaya~NkarI // i~Ngalaa piMgalaa naaDI ikaa- raxararuupiNI // umaa utpattiruupaa ca uccabhaavavinaashinI // R^igvedaa ca niraaraadhyaa yajurvvedaprapuujitaa // saamavedena sa~NgItaaatharvvavedabhaaShiNI // R^ikaararuupiNI R^ixaa niraxarasvaruupiNI // ahidurggaasamaacaaraa ikaaraarNNasvaruupiNI // oMkaaraa praNavasthaa ca oMkaaraadisvaruupiNI // anulomapilomasthaa thakaaravarNNasambhavaa // pa~ncaashadvarNNabIjaaDhyaa pa~ncaashanmuNDamaalikaa // pratyekaadashasa~Nkhyaa ca ShoDashI Chinnamastakaa // ShaDa~NgayuvatIpuujyaa ShaDa~Ngaruupavarjitaa // ShaDvaktrasaMshritaa nityaa vishveshI Sha~Ngadaalayaa // maalaamantramayI mantrajapamaataa madaalasaa // marvvavishveshvarIshaktiH sarvaanandapradaa- yinI // iti shrIChinnamastaayaaH sahasranaamamuttamam // puujaakrameNa kathitaM saadhakaanaaM sukhaavaham // gopanIya~NgopanIya~NgopanIyaM na saMshayaH // arddharaatre muktakesho bhaktiyuto bhavennaraH // japitvaa puujayitvaa ca paThennaamasahasrakam // vidyaasiddhirbbhavettasya ShaNmaa- saabhyaasayogaH // yena kena prakaareNa devIbhaktiparo bhavet // akhilaaM staambhayellokaanraajaanamapi mohayet // aakarShShayeddeva- shaktimmaarayeddevividviSham // shatravo daasataa.N yyaanti paapaani yaanti sa~Nxayam // mR^ityushca xayataa.N yyaati pathanaadbhaaShaNaatpriye // prasha- staayaa prasaadena kinna siddhayati bhuutale // idaM rahasyaamparamamparaM svastyayanammahat // dhR^itvaa baahau mahaasiddhiH praapyate naatra saMshayaH // anayaa saddashI vidyaa vidyate na maheshvarI // vaaramekantu yo.adhIte sarvvasiddhIshvaro bhavet // kulavaare kulaaShTamyaa~Nkuhuusa~NkraaMtipuurNNimaa // yashvemampathate vidyaantasya samyak phalaM shR^iNu // aShTottarashata~njaptvaa paThennaamasahasrakam // bhaktyaa stutvaa mahaadevIM sarvvapaapaatpramucyate // sarvvapaapairvvinimmuktaH sarvvasiddhIshvaro bhavet // aShTamyaa.N vvaa nishIthe ca catuShpathagato naraH // maaShabhaktabalindatvaa paThennaama- mahеsrakam // sudarshshavaamavedyaantu maasatrayavidhaanataH // durjjaya kaamaruupashca mahaabalaparaakramaH // kumaarIpuujanannaama - mantramaatrampaThe- nnaraH // etanmantrasya pathanaatsarvvasiddhIshvare bhavet // iti te kathitandevi sarvvasiddhiparannaraH // japtvaa stutvaa mahaadevIM sarvva- paapai pramucyate // na prakaashyamidandevi sarvvadevanamaskR^itam // idaM rahasyamparama~Ngoptavyampashusa~NkaTe // iti sakalavibhuutirhetubhuuta- mprashastampathati ya iha marcyashChinnamastaastava~nca // dhanada iva dhanaaDhyo maananIyo nR^ipaaNaaM sa bhavati ca janaanaamaashrayaH siddhivettaa // iti shrIvishvasaaratantre shivapaarvatIsa.Nvvaade shrIChinnamastaasahasranaama- stotraM sampuurNam // 
 3. iti shaaktapramode ChinnamastaatantraM samaaptamНа главную